ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке број 1/2020 Набавка Багерског тарупа

 

Назив наручиоца: Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о.  26340  Бела Црква,                                                                                                                                   ул. 1. Октобар број 83                                                                                                                                                  

 

Интернет страница наручиоца: www.uscebc.rs

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности – добра.

Продужење рока за подношење: рок се продужава до 19. јуна 2020. године

Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.06.2020.године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 11. јун 2020. године.

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда (нови рок): Крајњи рок за достављање понуда је

  1. 19. март 2020. године до 11.00 часова. Подношење понуда се врши на адреси или путем поште : ул. 1. Октобар бр 83, 26340 Бела Црква, до 19.06.2020. до 11: 00 часова.

 

Лице за контакт: Ивана Бојанић,  uscedoo@gmail.com,

Измене КД

 

Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о.                                                                                                                                          ул. 1. Октобар број 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26340 Бела Црква,

Број дел. : 52-4/2020

Датум : 03.06.2020.

 

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 52/2020 од 11.05.2020. године, Комисија образована за спровођење поступка Решењем број 52-1/2020 од 11.05.2020. године, објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020, набавка добра – багерски таруп.

 

1. Подаци о наручиоцу: Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о.,

ул. 1. Октобар број 83,  26340 Бела Црква, матични број:08674078, ПИБ : 100864413, шифра делатности: 4291 Изградња хидротехничких објеката – водопривреда, текући рачун  205-32510-43, Интернет страница: www.uscebc.rs.

 

 

2. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности-  добра.

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: Предмет јавне набавке мале вредности –  добра ЈН 1/2020 од 03.06.2020.  багерски таруп. Шифра из ОРН – 42420000 – корпе, лопате, грабилице и хватаљке за дизалице.

 

 

4. Процењена вредност: Процењена вредност без ПДВ-а 2.500.000,00 дин.

 

5. Услови за учествовање у поступку: Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

 

6. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима са Интернета. Интернет адреса где је документација доступна: Веб сајт Наручиоца: www.uscebc.rs Портал Управе за јaвне набавке – www.portal.ujn.gov.rs.

 

8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце из Конкурсне документације и исте оверава печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно на адресу наручиоца: Водопривредно друштво „ УШЋЕ “ д.о.о. 1. Октобра 83, 26 340 Бела Црква, „Понуда за јавну набавку – Набавка добра – багерски таруп  ЈН 1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” На полеђини коверте Понуђач обавезно наводи назив/име Понуђача, адресу, телефон и име контакт особе Понуђача. Благовременом понудом се сматра понуда примљена од стране Наручиоца најкасније до 17.06.2020. године, до 11 часова. Понуде приспеле на назначену адресу по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим, а Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се дана 17.06.2020. године у 12:00 часова, у просторијама Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о., 26340 Бела Црква, ул. 1. Октобар број 83.

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да Комисији за јавну набавку предају писмена овлашћења непосредно пре отварања понуда.

 

11. Рок за доношење одлуке: На основу извештаја о стручној оцени понуда наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.

 

12. Лице за контакт: име и презиме: Ивана Бојанић,  uscedoo@gmail.com,  адреса:

1. Октобар 83, Бела Црква  радно време: 07:00 – 14:00 сваког радног дана.

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Д. Директор

 

__________________

Рената Нишавић

Konkursna dokumentacija