Водопривредни објекти

       Друштво за водопривреду у оквиру своје делатности изводи радове на водопривредном подручју Општине Бела Црква, на следећим објектима:

 

1. Природни водотоци

 

–         река Дунав од км. 1075 до км. 1083

–         река Караш од км. 0  до  км. 30

–         река Нера од км. 0  до  км. 22

 

2. Вештачки водотоци

 

–         магистрални ( пловни ) канал ДТД

–         “ Банатска Паланка – Нови Бечеј “ од км. 0  до км. 15

–         млински канал Јаруга од км. 1,5 до км. 12

 

3. Системи за одводњавање

 

–         леве обале реке Караш

–         десне обале реке Нере

–         десне обале канала ДТД узводно од уставе “ Кајтасово “

–         десне обале канала низводно од уставе “ Кајтасово “

–         леве обале канала ДТД узводно од уставе “ Кајтасово “

–          леве обале канала ДТД низводно од уставе “ Кајтасово “

са каналском мрежом дужине око 200 км.

 

 4. Дренажни систем “ Нера – Караш – Кајтасово “ са каналском мрежом дужине око 50 км.

 

5. Заштитни водни објекти

 

–         насип уз леву обалу Дунава

–         насип уз  десну обалу Нере

–         насип уз десну обалу канала ДТД

–         насип уз леву обалу канала ДТД

у укупној дужини од око 30 км.

 

 

6. Водни објекти

 

–         Устава “ Кајтасово “

–         Преводница “ Кајтасово “

–         Црпна станица “ Кајтасово “

–         Црпна станица “ Караш “ 1

–         Црпна станица “ Караш “ 2

–         Уставе Кусић ( 3 )

–         Устава Врачев Гај

–         мостови

–         пропусти

–         обалоутврде

–         облоге насипа