О нама

        Друштво за водопривреду “ УШЋЕ “ д.о.о. основала је Скупштина Општине Бела Црква одлуком од 29.05.1998 године као Предузеће за водопривреду “ УШЋЕ “ д.о.о.

 

        31.01.2012. године у складу са законом о привредним друштвима извршено је усклађивање одлуке о оснивању доношењем Одлуке о изменама одлуке о оснивању од 31.01.2012. године.

 

       Спроведене промене регистроване су у АПР – у  Решењем број БД 22003/2012 од 01.03.2012. године. Капитал Друштва је 100 % државни у власништву локалне самоуправе.         Орган управљања Друштва је Скуштина Друштва која броји 5 чланова и именује је Скуштина Општине Бела Црква.

 

       Претежна делатност Друштва је изградња хидротехничких објеката на водном подручју Банат и Бачка на сектору Д.7., деонице Д.7.1. и Д.7.2. Мелиорационо подручје Горњи Дунав, хидромелиорационо подручје ГДУ 296 – ГДУ 302.

     

        Друштво за водопривреду “ УШЋЕ “ д.о.о. обавља делатност у складу са следећим правним прописима :

–         закон о водама

–         закон о привредним друштвима.