Организација Друштва

     ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

 

Друштво је организовано као економска и пословна целина у оквиру које постоје 3 одељења и то :

 

1. Одељење општих и заједничких послова

 

            Одељење обавља пратеће послове везане за функционисање осталих одељења Друштва.

Обавља финансијско – комерицијалне послове, обрачун зарада, набавку, магацини,               књиговодство, административно – правне послове , осигурање, јавне набаке, кадровска питања, архива, одржавање хигијене, заштита на раду и безбедност.

 

2. Одељење припреме и пројектовања

 

            Обавља геодетска снимања, израду техничке документације, праћење радова, израду привремених и окончаних  ситуација, праћење стања водопривредних објеката на терену, даје стручно мишљење из области водопривреде.

 

3. Одељење оперативних послова

 

Изводи радове на терену, координира употребу људства и механизације, стара се о исправности механизације, даје техничка решења за извођење радова.

 

Друштво послове  из своје делатности извршава захваљујући кадровском капацитету који у знатном броју чине инжењери и техничари.

Захваљујући томе Друштво поседује :

 

          1. ЛИЦЕНЦУ  издату од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде, за обављање послова у области управљања водама :

 

– спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода ;

– старање о функционисању водних објеката и система ;

– одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима ;

– одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање ;

– извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима ;

– праћење стање водних објеката.

Лиценца је издата са роком важности 5 година ( до 2018. године ).

 

2. ЛИЧНЕ ЛИЦНЕНЦЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

 

310 –  одговорни пројектант, грађевинских констуркција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње.

410 –   одговорни извођач радова, грађевинских констуркција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.

414 –  одговорни извођач радова, хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације.