Врсте радова

      Друштво за водопривреду “ УШЋЕ “ д.о.о. обавља следеће радове:

 

 1.    ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ

 

1.1.  Одржавање, хитне интервенције и санација

 

– одбрамбених насипа

– водограђевине ( преграда, облога, насипа, каменог набачаја у ножици насипа, устава итд. ).

 

1.2. Радови у кориту водотока

 

– просецање кривина

– уклањање спрудова

– багеровање наноса

– осигурање обала.

 

1.3. Вегетација

 

– сађење шумско заштитног појаса

– сечење дрвећа и шибља

– кошење насипа.

 

 

          2.     СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

 

2.1.  Одржавање каналске мреже

 

 – измуљивања канала

– разастирање депонија

– уклањање вегетације из канала и са обала.

 

 2.2. Одржавање објеката

 

 – мостова

– пропуста

– устава

– зграда

– трафостанице и далеководи.

 

       3.    ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА “ НЕРА – КАРАШ –  КАЈТАСОВО “ у циљу обезбеђења               пројектованог режима подземних вода

 

 3.1. Одржавање дренажне каналске мреже

 

– измуљивање канала

– разастирање депонија

– уклањање вегетације.

 

 3.2. Одржавање објеката

 

– црпних станица

– мостова

– пропуста.

 

 3.3. Експлоатација Црпних Станица

 

– Кајтасово

– Караш I

– Караш II.

              

                        4.  ПРИОБАЉЕ  ДУНАВА У АКУМУЛАЦИЈИ  ХЕ “ Ђердап “ I

 

4.1.  Заштита од рушења обала и плављења копна

 

4.2. Успор у реци Нери

 

– багеровање наноса

– додатна заштита ножице и косине насипа.

 

4.3.   Успор у каналу ДТД

 

– одржавање ножице насипа .