Category Archives: Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке број 1/2020 Набавка Багерског тарупа

 

Назив наручиоца: Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о.  26340  Бела Црква,                                                                                                                                   ул. 1. Октобар број 83                                                                                                                                                  

 

Интернет страница наручиоца: www.uscebc.rs

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности – добра.

Продужење рока за подношење: рок се продужава до 19. јуна 2020. године

Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.06.2020.године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 11. јун 2020. године.

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда (нови рок): Крајњи рок за достављање понуда је

  1. 19. март 2020. године до 11.00 часова. Подношење понуда се врши на адреси или путем поште : ул. 1. Октобар бр 83, 26340 Бела Црква, до 19.06.2020. до 11: 00 часова.

 

Лице за контакт: Ивана Бојанић,  uscedoo@gmail.com,

Измене КД

 

Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о.                                                                                                                                          ул. 1. Октобар број 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26340 Бела Црква,

Број дел. : 52-4/2020

Датум : 03.06.2020.

 

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 52/2020 од 11.05.2020. године, Комисија образована за спровођење поступка Решењем број 52-1/2020 од 11.05.2020. године, објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2020, набавка добра – багерски таруп.

 

1. Подаци о наручиоцу: Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о.,

ул. 1. Октобар број 83,  26340 Бела Црква, матични број:08674078, ПИБ : 100864413, шифра делатности: 4291 Изградња хидротехничких објеката – водопривреда, текући рачун  205-32510-43, Интернет страница: www.uscebc.rs.

 

 

2. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности-  добра.

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: Предмет јавне набавке мале вредности –  добра ЈН 1/2020 од 03.06.2020.  багерски таруп. Шифра из ОРН – 42420000 – корпе, лопате, грабилице и хватаљке за дизалице.

 

 

4. Процењена вредност: Процењена вредност без ПДВ-а 2.500.000,00 дин.

 

5. Услови за учествовање у поступку: Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

 

6. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима са Интернета. Интернет адреса где је документација доступна: Веб сајт Наручиоца: www.uscebc.rs Портал Управе за јaвне набавке – www.portal.ujn.gov.rs.

 

8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце из Конкурсне документације и исте оверава печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно на адресу наручиоца: Водопривредно друштво „ УШЋЕ “ д.о.о. 1. Октобра 83, 26 340 Бела Црква, „Понуда за јавну набавку – Набавка добра – багерски таруп  ЈН 1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” На полеђини коверте Понуђач обавезно наводи назив/име Понуђача, адресу, телефон и име контакт особе Понуђача. Благовременом понудом се сматра понуда примљена од стране Наручиоца најкасније до 17.06.2020. године, до 11 часова. Понуде приспеле на назначену адресу по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим, а Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се дана 17.06.2020. године у 12:00 часова, у просторијама Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о., 26340 Бела Црква, ул. 1. Октобар број 83.

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача су дужни да Комисији за јавну набавку предају писмена овлашћења непосредно пре отварања понуда.

 

11. Рок за доношење одлуке: На основу извештаја о стручној оцени понуда наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.

 

12. Лице за контакт: име и презиме: Ивана Бојанић,  uscedoo@gmail.com,  адреса:

1. Октобар 83, Бела Црква  радно време: 07:00 – 14:00 сваког радног дана.

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Д. Директор

 

__________________

Рената Нишавић

Konkursna dokumentacija

ЈАВНА НАБАВКА – НОШЕНА КОСАЧИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности Ношена косачица ЈН бр. 3/2015. Линк за преузимање:

PozivZaPodnosenjePonude

Ношена косачица конкурсна док.

Обавештење о закљученом уговору:
“ МИС СИСТЕМ д.о.о.“

Питања и одговори у вези јавне набавке бочна кранска косилица монтажа на трактор МФ 5365 ЈН бр. 2/2015

Питање број 1. У оквиру техничких карактеристика предметне набавке захтевали сте да ширина кошње буде мин. 1300 мм. Сматрамо да захтевану техничку карактеристику може да испуни само 1. понуђач, чиме вршите дискриминацију понуђача и са тим у вези предлажемо да Наручилац истражи тржиште и измени конкурсну документацију у наведеном делу како би омогућио што већу конкуренцију у предметном поступку јавне набавке.
Одговор број 1. Тражена ширина кошње потребна је због већег учинка, ефикасности а сами тим и због смањених трошкова приликом обављања предметних радова.

Питање број 2. У конкурсној документацији, у делу “ Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона “ на страни 10 и 11 у оквиру додатних услова у погледу техничког и кадровског капацитета захтевали сте :
Да има радионички простор од мин. 200 м2 у власништву или закупу.
Молимо вас да образложите зашто сте захтевали да понуђач испуњава овај услов и зашто површине мин. 200 м2. Молимо за појашњење у каквој је вези наведени услов и сама површина радионичког простора са предметом набавке узимајући у обзир да се ради о набавци 1. косилице “ висине мин. 3100 мм “ и да сте захтевали да понуђач поседује једно сервисно возило у власништву или закупу за отклањање недостатака у гарантном року.
Одговор број 2. Радионички простор захтеване квадратуре је довољан за сигуран смештај возила са уређајем , припадајућих основних радних машина (стругова,глодалице…) , опреме потребне за отклањање евентуалних ломова, кварова, напрслина у гарантном и вангарантном року, одговарајућег магацина резервних делова, одговарајућег дела простора за површинску заштиту и фарбање. Приликом уговарања са инвеститорима строго смо везани за рокове завршетка преузетих послова и свако кашњење услед евентуалног застоја уређаја за кошење проузрокује по предметном уговору додатне трошкове и угрожава пословање предузећа.
Потребне евентуалне интервенције на уређају се морају обавити стручно и брзо на терену или по потреби у одговарајућој радионици.
Сервисно возило понуђача представља предуслов за брзи излазак сервисера са свом потребном сервисном опремом на терен ради брзог откањања евентуалних кварова.

Питање број 3. Да има у власништву или закупу опрему за заваривање (могућност заваривања материјала : челик, прохром, алуминијум )
Такође нас занима у каквој је вези наведени услов са предметом набавке с обзиром да сте захтевали гарантни рок 24 месеца у коме је понуђач дужан да отклони све недостатке на шта понуђач пристаје самим учешћем у поступку. Такође вас молимо да образложите зашто захтевате заваривање материјала : прохром и алуминијум, с обзиром да је косилица израђена од челика.
Одговор број 3. Понуђач мора да поседује основна средства за рад како би у што краћем року извршио квалитетно отклањање евентуалних ломова, напрслина на уређају и возилу у гарантном и вангарантном року.
Питање број 4. Да понуђач има мин. три (3) продате косилице Јавно Комуналним предузећима на територији Р. Србије у периоду 2012-2015 год.
Молимо за детаљно образложење, зашто је неопходно да је понуђач продао баш 3 ( три ) косилице и шта тиме доказује а да је битно за реализацију предметне набавке с обзиром да је понуђач регистрован код надлежног органа за обављање делатности и да се између осталог бави и продајом предмета набавке, што је најбитније.
Одговор број 4. Овај број продатих уређаја представља потврду квалитета самих уређаја и рада сервисне службе.
Нама тражена референц листа понуђача у ЈП потврђује успешно извршавање постављених задатака са одговарајућим уређајима у сродним организацијама.
Питање број 5. Минимум три (3 ) ангажована лица на пословима сервиса предметне опреме, која су у радном односу или су ангажована сходно чл.197. до 202. – Закона о раду, од тога мин. 1. дипл.маш.инг. и 2. лица техничке струке средње стручне спреме
Молимо за детаљно образложење, због чега захтевате минимум 3. лица наведених квалификација ангажована на пословима сервисирања, с обзиром да је предмет набавке 1. косилица за коју је довољан 1. сервисер.
Одговор број 5. За пружање стручне, сигурне, квалитетне техничке подршке сматрамо да је могу у потпуности обавити наведена лица са наведеном школском спремом:
1.маш.идипл.инг – верификовани стручни надзор над целим уређајем и припадајућим системима.
2. један електричар –сигурно извођење потребних радова на електроинсталацији.
3.један механичар,хидрауличар- сигирно извођење радова на хидрауличкој инсталацији,и конструкцији.

Обавештење о закљученом уговору:
Rasco – tamp

ЈАВНА НАБАВКА – ТЕРЕНСКO ВОЗИЛO

ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ “ УШЋЕ “ Д.О.О.
Улица : 1. Октобар број 83, 26340 Бела Црква
ПИБ : 100864413
МБ : 08674078
Телефон : 013/853-261 ; 853-271
Маил адреса : usce@hemo.net
Расписује јавну набавку мале вредности бр. 1/2015 теренско возило. Линк за преузимање документације:

PozivZaPodnosenjePonude (2)

Теренско возило

Обавештење о закљученом уговору:
Инетрауто д.о.о. Чачак