Monthly Archiv: септембар, 2015

ЈАВНА НАБАВКА – НОШЕНА КОСАЧИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности Ношена косачица ЈН бр. 3/2015. Линк за преузимање:

PozivZaPodnosenjePonude

Ношена косачица конкурсна док.

Обавештење о закљученом уговору:
“ МИС СИСТЕМ д.о.о.“

Питања и одговори у вези јавне набавке бочна кранска косилица монтажа на трактор МФ 5365 ЈН бр. 2/2015

Питање број 1. У оквиру техничких карактеристика предметне набавке захтевали сте да ширина кошње буде мин. 1300 мм. Сматрамо да захтевану техничку карактеристику може да испуни само 1. понуђач, чиме вршите дискриминацију понуђача и са тим у вези предлажемо да Наручилац истражи тржиште и измени конкурсну документацију у наведеном делу како би омогућио што већу конкуренцију у предметном поступку јавне набавке.
Одговор број 1. Тражена ширина кошње потребна је због већег учинка, ефикасности а сами тим и због смањених трошкова приликом обављања предметних радова.

Питање број 2. У конкурсној документацији, у делу “ Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона “ на страни 10 и 11 у оквиру додатних услова у погледу техничког и кадровског капацитета захтевали сте :
Да има радионички простор од мин. 200 м2 у власништву или закупу.
Молимо вас да образложите зашто сте захтевали да понуђач испуњава овај услов и зашто површине мин. 200 м2. Молимо за појашњење у каквој је вези наведени услов и сама површина радионичког простора са предметом набавке узимајући у обзир да се ради о набавци 1. косилице “ висине мин. 3100 мм “ и да сте захтевали да понуђач поседује једно сервисно возило у власништву или закупу за отклањање недостатака у гарантном року.
Одговор број 2. Радионички простор захтеване квадратуре је довољан за сигуран смештај возила са уређајем , припадајућих основних радних машина (стругова,глодалице…) , опреме потребне за отклањање евентуалних ломова, кварова, напрслина у гарантном и вангарантном року, одговарајућег магацина резервних делова, одговарајућег дела простора за површинску заштиту и фарбање. Приликом уговарања са инвеститорима строго смо везани за рокове завршетка преузетих послова и свако кашњење услед евентуалног застоја уређаја за кошење проузрокује по предметном уговору додатне трошкове и угрожава пословање предузећа.
Потребне евентуалне интервенције на уређају се морају обавити стручно и брзо на терену или по потреби у одговарајућој радионици.
Сервисно возило понуђача представља предуслов за брзи излазак сервисера са свом потребном сервисном опремом на терен ради брзог откањања евентуалних кварова.

Питање број 3. Да има у власништву или закупу опрему за заваривање (могућност заваривања материјала : челик, прохром, алуминијум )
Такође нас занима у каквој је вези наведени услов са предметом набавке с обзиром да сте захтевали гарантни рок 24 месеца у коме је понуђач дужан да отклони све недостатке на шта понуђач пристаје самим учешћем у поступку. Такође вас молимо да образложите зашто захтевате заваривање материјала : прохром и алуминијум, с обзиром да је косилица израђена од челика.
Одговор број 3. Понуђач мора да поседује основна средства за рад како би у што краћем року извршио квалитетно отклањање евентуалних ломова, напрслина на уређају и возилу у гарантном и вангарантном року.
Питање број 4. Да понуђач има мин. три (3) продате косилице Јавно Комуналним предузећима на територији Р. Србије у периоду 2012-2015 год.
Молимо за детаљно образложење, зашто је неопходно да је понуђач продао баш 3 ( три ) косилице и шта тиме доказује а да је битно за реализацију предметне набавке с обзиром да је понуђач регистрован код надлежног органа за обављање делатности и да се између осталог бави и продајом предмета набавке, што је најбитније.
Одговор број 4. Овај број продатих уређаја представља потврду квалитета самих уређаја и рада сервисне службе.
Нама тражена референц листа понуђача у ЈП потврђује успешно извршавање постављених задатака са одговарајућим уређајима у сродним организацијама.
Питање број 5. Минимум три (3 ) ангажована лица на пословима сервиса предметне опреме, која су у радном односу или су ангажована сходно чл.197. до 202. – Закона о раду, од тога мин. 1. дипл.маш.инг. и 2. лица техничке струке средње стручне спреме
Молимо за детаљно образложење, због чега захтевате минимум 3. лица наведених квалификација ангажована на пословима сервисирања, с обзиром да је предмет набавке 1. косилица за коју је довољан 1. сервисер.
Одговор број 5. За пружање стручне, сигурне, квалитетне техничке подршке сматрамо да је могу у потпуности обавити наведена лица са наведеном школском спремом:
1.маш.идипл.инг – верификовани стручни надзор над целим уређајем и припадајућим системима.
2. један електричар –сигурно извођење потребних радова на електроинсталацији.
3.један механичар,хидрауличар- сигирно извођење радова на хидрауличкој инсталацији,и конструкцији.

Обавештење о закљученом уговору:
Rasco – tamp

ЈАВНА НАБАВКА – ТЕРЕНСКO ВОЗИЛO

ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ “ УШЋЕ “ Д.О.О.
Улица : 1. Октобар број 83, 26340 Бела Црква
ПИБ : 100864413
МБ : 08674078
Телефон : 013/853-261 ; 853-271
Маил адреса : usce@hemo.net
Расписује јавну набавку мале вредности бр. 1/2015 теренско возило. Линк за преузимање документације:

PozivZaPodnosenjePonude (2)

Теренско возило

Обавештење о закљученом уговору:
Инетрауто д.о.о. Чачак

Јавна набавка мале вредности – бочна кранска косилица монтажа на трактор МФ 5365 ЈН бр. 2/2015

ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ “ УШЋЕ “ Д.О.О.
Улица : 1. Октобар број 83, 26340 Бела Црква
ПИБ : 100864413
МБ : 08674078
Телефон : 013/853-261 ; 853-271
Маил адреса : usce@hemo.net

Расписује јавну набавку мале вредности – бочна кранска косилица монтажа на трактор МФ 5365 ЈН бр. 2/2015.
Конкурсну документацију можете преузети на Порталу јавних набавки или кликом на линк:
Konkursna za JN 2

PozivZaPodnosenjePonude