ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке број 1/2020 Набавка Багерског тарупа

 

Назив наручиоца: Водопривредно друштво “ УШЋЕ “ д.о.о.  26340  Бела Црква,                                                                                                                                   ул. 1. Октобар број 83                                                                                                                                                  

 

Интернет страница наручиоца: www.uscebc.rs

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности – добра.

Продужење рока за подношење: рок се продужава до 19. јуна 2020. године

Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.06.2020.године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 11. јун 2020. године.

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације.

Време и место подношења понуда (нови рок): Крајњи рок за достављање понуда је

  1. 19. март 2020. године до 11.00 часова. Подношење понуда се врши на адреси или путем поште : ул. 1. Октобар бр 83, 26340 Бела Црква, до 19.06.2020. до 11: 00 часова.

 

Лице за контакт: Ивана Бојанић,  uscedoo@gmail.com,

Измене КД